دکتر مجازی - آمیگدال

تولید نورون در مغز بزرگسال

مغز بزرگسالان در نواحی غیر معمول ، می تواند نورون تولید کند! دانشمندان برای اولین بار کشف کرده اند، مغز موش های بزرگسال سلول های جدیدی را در amygdala تولید می کند ؛ این یافته ها می تواند در نهایت…