دکتر مجازی - الکتریسیته

تولید غذا از برق!

محققان دسته‌ای از پروتئین‌های تک‌سلولی را ساخته‌اند که برای مصرف به عنوان غذا مواد مغذی کافی داشته و از سیستمی که از انرژی تجدیدپذیر نیرو می‌گیرد تشکیل شده است.‌