دکتر مجازی - زینک

نقش غذاهای زینک دار در پیشگیری از عفونت استرپتوکوک پنومونیا

محققان ارتباط مهمی را در مصرف غذاهای زینک دار برای جلوگیری از عفونت استرپتوکوک پنومونی، باکتری مولد پنومونی، کشف کرده‌اند. به طور کلی در سراسر جهان، حدود دو میلیارد نفر کمبود زینک دارند و تابه حال ارتباط آن با عفونت…