دکتر مجازی - سيگار

سيگار كشيدن با از دست دادن كروموزوم Y در مردان ارتباط دارد

سيگار كشيدن، به طور گسترده به عنوان يكى از بزرگترين فاكتور هاى خطر براى سرطان شناخته شده است. يك مطالعه ى جديد، نشان داد كه سيگار كشيدن با از دست دادن كروموزم Y در سلول هاى خونى، در ارتباط است؛…