دکتر مجازی - عفونت

پنومونی

نگاه کلی پنومونی عفونی است که کیسه‌های هوایی را در یک یا هر دو ریه ملتهب می‌سازد. کیسه‌های هوایی ممکن است با مایع یا چرک پر شده و سبب سرفه خلطی یا چرکی، تب، لرز و تنگی نفس شود. انواعی…