دکتر مجازی - فلسفه

مشهورترین فرمول علم اطلاعات اولین بار برای اثبات وجود خدا استفاده شده است!

ریاضیدان قرن هجدهم، Richard Price تقریباً به تاریخ پیوسته و فراموش شده است. اما دوست نزدیک او، Thomas Bayes همچنان ریاضیدانی مشهور حداقل در محافل آمار است. شهرت Bayes واقعاً به خاطر چیز ارزشمندی است. او یکی از مهم‌ترین فرمول‌های…