دکتر مجازی - coffee

همراهی عالی قهوه و چرت زدن؟

زمانی که شما سعی می‌کنید با برای مدت زیادی بیدار بمانید، ممکن است به قهوه‌های قوی یا چرت زدن روی بیاورید تا بتوانید نیروی از دست‌رفته خودتان را تا حدی برگردانید و بتوانید به کارتان ادامه دهید بدون این که…