دکتر مجازی - پریا پارسا

ممکن است باکتری‌های روده‌تان کم کردن وزن را دشوارتر کنند

برای اشخاصی که رژیم دارند ممکن است کاهش وزن راحت‌تر باشد، در حالی که بقیه ممکن است کم کردن وزن برایشان دشوارتر باشد. اخیرا یک تحقیق مشخص کرده که احتمالا باکتری‌های روده نقش کلیدی در کم کردن وزن دارند.