دکتر مجازی - نگین شیخ لری

شواهد بیشتر مبنی بر ارتباط بیماری شدید لثه و احتمال سرطان

اطلاعات جمع آوری شده در طی یک مطالعه ی تازه طولانی مدت که به سرپرستی یک اپیدمیولوژیست انجام شد، ارتباط بین افزایش احتمال سرطان‌ در افرادی که بیماری پیشرفته لثه دارند را نشان می دهد. این مقاله در مجله ی…