دکتر مجازی - نجوم

بهترین فیلم فضایی ۲۰۱۸ به این طرف کدام فیلم است؟

بهترین فیلم فضایی ۲۰۱۸ به این طرف کدام فیلم است؟

تاریک ترین ماده جهان به طور تصادفی کشف شد

تاریک ترین ماده جهان به طور تصادفی کشف شد

یک روز در زحل چقدر طول می‌کشد؟ جستجوها رازهای شگرف‌تری را آشکار کرده است

برای دهه‌ها محققان در یافتن پاسخ سوالِ به ظاهر ساده‌ای دچار سردرگمی شدند: یک روز در زحل چقدر طول می‌کشد؟ برخلاف سیاره‌های سنگی منظومه شمسی که چرخش‌های آن‌ها به سادگی از طریق اجرام روی سطح درحال چرخش آن‌ها سنجیده می‌شود،…

یک روز زحل چقدر طول می کشد؟ جست و جو ها رازهای شگرف تری را آشکار کرده است

برای دهه ها دانشمندان درمورد یک معمای به ظاهر ساده در تفکر بودند و آن این بود که “طول روز در زحل چقدر است؟” برخلاف سیارات سنگی داخلی‌تر منظومه شمسی˓ که چرخش آنها با ردیابی اشیا درحال گردش بر روی…

نزدیک ترین اگزوپلنت به زمین شدیدا می تواند قابل سکونت باشد!

یک مطالعه ی جدید پیشنهاد می دهد که پروکسیما سانتاوری، نزدیک ترین اگزوپلنت به زمین، می تواند شامل آب مایع روی سطح خود باشد. یک سیاره در سایز زمین، به نام پروکسیما سانتاوری، دور نزدیک ترین ستاره به خورشید ما می…