دکتر مجازی - انسولین

ارتباط مصرف نمک و خطر دیابت

مطالعۀ جدیدی که اطلاعات مربوط به چند هزار نفر از مردم سوئد را بررسی کرده، به نتایج جالبی دست‌یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف نمک با افزایش به طور متوسط ۶۵ درصدی خطر به پیشرفت دیابت نوع دو به…