دکتر مجازی - غربالگری سرطان

ماموگرافی

ماموگرام یک تصویر اشعه‌ی ایکس از پستان ها است که برای غربالگری سرطان سینه استفاده می‌شود. ماموگرام ها نقشی اساسی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان و کمک به کاهش مرگ و میر ناشی از آن دارند.