دکتر مجازی - نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی که با نام نارسایی قلبی وابسته با تراکم هم شناخته می‌شود، زمانی اتفاق می‌افتد که عضله‌ی قلب نتواند خون را طوری که باید باشد پمپ کند.