انتشار این مقاله


سوالاتی در ارتباط با کاهش افسردگی و اضطراب

برای بهتر کردن سلامت روان خود، این مقاله را حتما بخوانید. تحقیقات جدید نشان میدهد: از خود “سوال بزرگ” را که در ارتباط با کاهش استرس و اضطراب است، بپرسید. افرادی که در برابر نگرانی های وجودی در ارتباط با معنای زندگی مخالفتی ندارند، دارای سلامت روان بهتری هستند. اگرچه ترس از مقابله با چنین […]

برای بهتر کردن سلامت روان خود، این مقاله را حتما بخوانید.

تحقیقات جدید نشان میدهد: از خود “سوال بزرگ” را که در ارتباط با کاهش استرس و اضطراب است، بپرسید.

افرادی که در برابر نگرانی های وجودی در ارتباط با معنای زندگی مخالفتی ندارند، دارای سلامت روان بهتری هستند. اگرچه ترس از مقابله با چنین سوالاتی با مشکلات تنظیم احساسات مرتبط است.

پرفسور  Julie Exline، نویسندۀ این مطالعه، میگوید:

“کشمکش های مذهبی و معنوی- تضاد با خدا یا مردم مذهبی، سوالات دشوار در مورد دین، اخلاق و معنای زندگی- موضوعاتی حرام است و سعی در دور شدن از چنین سوالاتی سخت است.

هنگامی که مردم از این کشمکش ها دوری میکنند بیشتر از رویارویی با این مسائل دچار اضطراب و افسردگی میشوند. افرادی که این کشمکش ها را با اعتقادات و ارزش های اساسی کاملا میپذیرند دارای سلامت روان بهتری هستند.”

این نتیجه گیری از نظرسنجی ۳۰۷ نفر که در مورد تجربه های اخیر زندگیشان سوال شده بود، بدست آمده است.

نتایج نشان میدهد افرادی که تمایلی به فکر کردن در مورد مسائل معنوی ندارند همچنین تمایلی بیشتری به گروه های دارای باورهای متفاوت دارند.

پرفسور Exline گفت:

“این اجتناب ممکن است منجر به عدم پذیرش گروهی از مردم براساس تفاوت های مذهبی و درک نابرابری بین آنها شود، برای مثال تمایلات جنسی یا هویت جنسی و آموزه های مذهبی”

پرفسور Exline افزود:

“اگر افراد توانایی پذیرش افکار مزاحم و نگران کننده را داشته باشند، از نظر احساسی سالم به نظر میرسند.

توجه به شک های معنوی در راه هدف میتواند کمک کننده باشد.

شما ممکن است بتوانید با آنها کنار بیایید یا ممکن است نیایید، اما حداقل میتوانید بودنشان را تحمل کنید.”

از سوی دیگر، دور کردن متناوب افکار وجودی از خود آنها را از حالت نگران کنندگی خارج نمیکند.

پرفسور Exline میگوید:

“اجتناب از معنویات، شناسایی آنها را سخت میکند، اما رفتن به سمت آنها و آزمایش و کسب چگونگی، زندگی را هدفمند میسازد.

دائما مواجه شدن با این افکار به سلامت احساسات آسیب میزند، مخصوصا اگر افراد چنین سوالاتی را اخلاقا غیرقابل قبول و خطرناک تلقی کنند.”

این مطالعه در ژورنال علوم رفتاری(Contextual Behavioral Science) منتشر شده است.

 

آنیتا ریحانی فرد


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید