دکتر مجازی - دارو‌ها

ترکیبی جدید باعث تقویت شیمی‌ درمانی و جلوگیری از مقاومت دارویی می‌شود

ترکیبی جدید باعث تقویت شیمی‌ درمانی و جلوگیری از مقاومت دارویی می‌شود

استفاده از یک ماهی انگلی برای مبارزه با سرطان مغز و سکته مغزی!

استفاده از یک ماهی انگلی برای مبارزه با سرطان مغز و سکته مغزی!

چرا داروها در افراد مختلف اثربخشی متفاوتی دارند؟

چرا داروها در افراد مختلف اثربخشی متفاوتی دارند؟