دکتر مجازی - ترس

PTSD بیشتر اختلال فیزیکی مغز است تا اختلال روانی!

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، یک اختلال سلامت روانِ ناشی از وقوع و یا زندگی با یک رویداد آسیب‌رسان است که می‌تواند همراه با خیل عظیمی از عوارض جانبی عاطفی از جمله اضطراب، افسردگی و کابوس شبانه باشد.