دکتر مجازی - خودکشی

آیا خودکشی مسری است؟

مطالعات اخیر نشان داده است که خودکشی می‌تواند به صورت اپیدمیک گسترش یابد. حال یک مجموعه‌ی تلویزیونی به همین دلیل مورد انتقاد واقع شده است. اتهام چیست؟ سازندگان این مجموعه، زندگی بینندگان خود را به خطر انداخته‌اند.