دکتر مجازی - سرطان پستان

سابقه سرطان پستان یک ریسک فاکتور است

اگر شما با سرطان پستان تشخیص داده شوید، احتمال درگیری پستان سمت مقابل نیز، سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد؛ این ریسک متفاوت از احتمال ریسک پیدایش سرطان اولیه است که ریسک راجعه خوانده می شود. اقداماتی که باید از…