دکتر مجازی - لوسمی

سرطان خون

“سرطان خون” عنوانی کلی و شامل مجموعۀ سرطان‌هایی است که عمدتاً از مغز استخوان منشا گرفته و تولید و عملکرد سلول‌های خونی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.