دکتر مجازی - cancer

نانوکپسول‌های پر شده از دارو ممکن است با تاثیر بیشتری با سرطان مبارزه کنند

محققان راهی برای ساخت ذرات نانو ارتجاعی پرشده از دارو پیدا کرده اند که آن ها را قادر میسازد بافت های بیمار یا سلول های سرطانی را به طور موثر تری مورد هدف قرار دهند. زمینه نانو تکنولوژی امید های…