دکتر مجازی - تصاویر علمی

بهترین تصاویر هفته به انتخاب نشنال جئوگرافیک (۳۴)

بهترین تصاویر هفته به انتخاب نشنال جئوگرافیک (۳۴)

بهترین تصاویر هفته به انتخاب نشنال جئوگرافیک (۳۳)

بهترین تصاویر هفته به انتخاب نشنال جئوگرافیک (۳۳)

بهترین تصاویر هفته به انتخاب نشنال جئوگرافیک (۳۲)

بهترین تصاویر هفته به انتخاب نشنال جئوگرافیک (۳۲)

خطای دید منحنی

نگاهی به خطوط تصویر بیاندازید، خط‌وط را چگونه می‌بینید؟ مستقیم، زیگزاگ و یا به شکل منحنی؟ آیا هر دو مدل را می‌بینید یا فقط یکی را؟