دکتر مجازی - ژنتیک

تنوع ژنتیکی حجم ساقه مغز و سایر ساختار ها را تحت تاثیر قرار می‌ دهد

تنوع ژنتیکی حجم ساقه مغز و سایر ساختار ها را تحت تاثیر قرار می‌ دهد

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

تثبیت طول تلومر‌ها می‌تواند در درمان بیماری‌های مرتبط با سن موثر واقع شود

کوتاه شدن طول تلومر‌ها با افزایش خطر آسیب ارگان‌ها و فیبروز در بافت‌ها؛ بخصوص در کبد و ریه مرتبط است. سلول‌های با تلومر معیوب از تقسیم و جایگزین کردن سلول‌های مرده، عاجز می‌مانند.

پاسخ به سوال همیشگی علم روان: طبیعت غالب است یا تربیت؟ طبیعت!

تفاوت‌های ژنتیکی به ارث رسیده از والدین‌مان در لحظه‌ی لقاح، منشأ پایدار و مادام‌العمر شخصیت روان‌شناختی ما هستند. در واقع، برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ای هستند برای کسی که قرار است بشویم.