دکتر مجازی - علوم پزشكی

دلیل خواب رفتن دست در شب چیست؟

دلیل خواب رفتن دست در شب چیست؟

آزمایش خون می‌تواند به پیش‌بینی شدت و ارتقای درمان IBD کمک کند

آزمایش خون می‌تواند به پیش‌بینی شدت و ارتقای درمان IBD کمک کند

ارتباط روشنی بین خارج کردن آپاندیس و بیماری پارکینسون وجود دارد

ارتباط روشنی بین خارج کردن آپاندیس و بیماری پارکینسون وجود دارد

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مرور کلی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بکتری می‌باشد که منجر به توبرکلوزیس ( سل ) در انسان می‌شود. توبرکلوزیس بیماری است که تاثیرات اولیه‌ی آن در ریه‌ها ظاهر می‌شود، هرچند می‌تواند قسمت‌های مختلف بدن را نیز درگیر بکند. این بیماری می‌تواند همانند…