دکتر مجازی - نمک

ارتباط مصرف نمک و خطر دیابت

مطالعۀ جدیدی که اطلاعات مربوط به چند هزار نفر از مردم سوئد را بررسی کرده، به نتایج جالبی دست‌یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف نمک با افزایش به طور متوسط ۶۵ درصدی خطر به پیشرفت دیابت نوع دو به…

ارتباط مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و دیابت با غذا

براساس یافته‌های مطالعه جدید، نزدیک به نیمی از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی، سکته و دیابت نوع ۲ در ارتباط با تغذیه است. بر اساس این مطالعه؛ در سال ۲۰۱۲، ۴۵ درصد مرگ‌های ناشی از بیماری‌های کاردیومتابولیک -که شامل بیماری‌های…