دکتر مجازی - عمومی

ابزار جدید ادوبی قادر است تصاویر دستکاری شده را تشخیص دهد

ابزار جدید ادوبی قادر است تصاویر دستکاری شده را تشخیص دهد

انگشت اضافه در دست چه مزایایی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

انگشت اضافه در دست چه مزایایی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

آزمایشگاه های بل چه نقشی در پیشرفت علم و فناوری قرن بیستم داشت؟

آزمایشگاه های بل چه نقشی در پیشرفت علم و فناوری قرن بیستم داشت؟

سابقه سرطان پستان یک ریسک فاکتور است

اگر شما با سرطان پستان تشخیص داده شوید، احتمال درگیری پستان سمت مقابل نیز، سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد؛ این ریسک متفاوت از احتمال ریسک پیدایش سرطان اولیه است که ریسک راجعه خوانده می شود. اقداماتی که باید از…

عفونت قارچی واژن

نگاه کلی عفونت کپکی واژن عفونتی قارچی ست که سبب آزار، ترشح و خارش شدید واژن و فرج می‌شود. این عارضه کاندیدیاز واژن نیز خوانده می‌شود، عفونت قارچی واژن از هر ۴زن ۳ نفر را به نحوی در طول عمر…

آیا کیفیت خواب، وضعیت روحی و سن بر حافظه کاری اثر دارند؟

حافظه کاری، حافظه کوتاه مدتی است که فرد به صورت روزانه برای جهت‌گیری در جهان، ارزیابی موقعیت‌ها، استفاده از زبان و تصمیم‌گیری از آن بهره می‌برد.باگذرسن، این قوه ذهنی تمایل به کاهش دارد اما عوامل دیگری نیز هستند - به…