دکتر مجازی - استامینوفن

تب

نگاه کلی تب افزایش موقتی دمای بدن می‌باشد که اغلب ناشی از بیماری است. داشتن تب نشانی از رخدادی غیرطبیعی در بدن است. در افراد بالغ تب ممکن است ناخوشایند باشد اما تا زمانی که از ۳۹.۴ درجه سانتی گراد…

استفاده از استامینوفن در دوران بارداری سبب دیرکرد زبان‌گشودن در فرزند دختر می‌شود

در اولین مطالعه در این زمینه محققان دریافتند که در دختران متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری خود از استامینوفن استفاده می‌کردند دیرکرد 30 ماهه در شروع به حرف‌زدن پیدا می‌کنند اما در فرزندان پسر این‌چنین نبود.