دکتر مجازی - خواب REM

آیا همه خواب می‌بینند؟

همه خواب می‌بینند-حتی کسانی که معتقدند خوابی نمی‌بینند و خواب‌هایشان را به یاد نمی‌آورند. این مقاله با توجه به تحقیق صورت گرفته توسط محققان فرانسوی تهیه شده است.