دکتر مجازی - غربالگری

ماموگرافی

ماموگرام یک تصویر اشعه‌ی ایکس از پستان ها است که برای غربالگری سرطان سینه استفاده می‌شود. ماموگرام ها نقشی اساسی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان و کمک به کاهش مرگ و میر ناشی از آن دارند.

اصول غربالگری سرطان

از جمله کارایی غربالگری در موضوع سرطان‌هاست. با تمام منافعی که از غربالگری انتظار داریم ولی باید این را هم در نظر داشت که غربالگری خطرات مخصوص خود را نیز دارد.