دکتر مجازی - پاسخ ایمنی

سم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یک شمشیر دو لبه است ! کشنده یا نجات بخش ؟

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می‌تواند بیماری‌های متعددی را ایجاد کند ؛ ازجمله عفونت پوستی، ذات الریه و عفونت خون . پاسخ ایمنی قوی ایجادشده توسط این باکتری به مرور بیشتر می‌شود .براساس انتشارات تیم دانشگاه TMU و دانشگاه توبینژن، یکی از…

چرا سیستم ایمنی فعالِ جنین، به مادر صدمه نمی‌زند؟

سیستم ایمنی جنین در حال رشد در بدن مادر دچار یک سرگردانی است، زیرا باید خود را برای حمله به عوامل خطرناک بیماری‌زا و تشخیص سلول‌ها خودی از عوامل بیگانه، پس از تولد آماده کند، اما نباید به سلول‌های مادرش…