دکتر مجازی - تغذیه

نقش غذاهای زینک دار در پیشگیری از عفونت استرپتوکوک پنومونیا

محققان ارتباط مهمی را در مصرف غذاهای زینک دار برای جلوگیری از عفونت استرپتوکوک پنومونی، باکتری مولد پنومونی، کشف کرده‌اند. به طور کلی در سراسر جهان، حدود دو میلیارد نفر کمبود زینک دارند و تابه حال ارتباط آن با عفونت…

رژیم غذایی مناسب در شیردهی

نیازهای غذایی شما در هنگام شیردهی بیشتر است بنابراین برای تأمین نیازهای غذایی کودک و خودتان باید رژیم غذایی مناسب در شیردهی داشته باشید. مقادیر برخی از مواد مغذی در رژیم غذایی شما ممکن است به طور مستقیم بر حضور…