دکتر مجازی - iq

نقش شیمی‌درمانی کودکان در ایجاد مشکلات حافظه در آینده

یک مطالعه کوچک نشان می‌دهد که بازماندگان سرطان دوران کودکی که شیمی‌درمانی را تجربه‌کردند، ممکن‌است نوع خاصی از مشکلات تفکر و حافظه را در دوران جوانی داشته‌باشند. طول مدت درمان هم می‌تواند موثر باشد. محققان بلژیکی ۳۱ زن جوان را…