مطالعات جدید: نانوذرات هدفمند استخوان؛ روشی برای درمان سرطان پروستات

مطالعات جدید: نانوذرات هدفمند استخوان؛ روشی برای درمان سرطان پروستات

مطالعه جدید می‌خواهد با ایجاد یک ذره نانویی هدفمند به استخوان (NP) که cabazitaxel (یک دارو‌ی شیمی درمانی) را مستقیما به استخوان می‌فرستد، با این چالش مبارزه کند.

خطای دید منحنی

خطای دید منحنی

نگاهی به خطوط تصویر بیاندازید، خط‌وط را چگونه می‌بینید؟ مستقیم، زیگزاگ و یا به شکل منحنی؟ آیا هر دو مدل را می‌بینید یا فقط یکی را؟

مطالعات جدید: نانوذرات هدفمند استخوان؛ روشی برای درمان سرطان پروستات

مطالعات جدید: نانوذرات هدفمند استخوان؛ روشی برای درمان سرطان پروستات

مطالعه جدید می‌خواهد با ایجاد یک ذره نانویی هدفمند به استخوان (NP) که cabazitaxel (یک دارو‌ی شیمی درمانی) را مستقیما به استخوان می‌فرستد، با این چالش مبارزه کند.